"წრფივი სისტემები"

შუალედური 26 აპრილი სალექციო საათებში
ბილეთები იხ. აქ http://lshoshia.science.tsu.ge/linear/shualeduri.docx

საკონტროლო ჩატარდება 12 აპრილს სალექციო საათებში
დაიდო 3 კოდი რომელიც გამოგადგებათ მსგავსი ამოცანების ამოხსნისას:
საკონტროლოს ამოცანები: კაიზერის წიგნიდან. ფურიე მწკრივების პოვნა: გვ 12-21;12-22;12-23;12-24;12-26; 12-27 ასევე დავალება/ამოცანები ქართული დოკუმენტიდან linear-1.pdf

კურსის მასალები და კლასის მატლაბ ფაილები იხილეთ აქ http://lshoshia.science.tsu.ge/linear

"ანტენები" საკონტროლო

20 აპრილი. 2018

"ანტენებში" შუალედური ჩატარდება ორშაბათს 23 აპრილს აუდ. N342 (სადაც ტარდება ლექციები).

შუალედურის ბილეთები იხ. აქ

_____________________________________________________

matlab2018

დაიდო დემო მატლაბ კოდები(გრაფიკები, ფუნქციის მაგალითი და სხვა)

  დაიდო შუალედური გამოცდის ნიმუში http://lshoshia.science.tsu.ge/matlab2018/

შუალედური გამოცდა ჩატარდება 27 აპრილს სალექციო საათებში

---------------------------------------------------------------------------------------

 მასალები და 1 საკონტროლოს ნიმუში( ჩატარდება 20 აპრილს სალექციო საათებში) http://lshoshia.science.tsu.ge/matlab2018/

შესაბამისი ლაბორატორიული და სალექციო მასალები იხ. დირექტორიებში