პროგრამირების ენა C

С პროგრამირების ძირითდი სახელმძღვანელო:დეიტელი. "როგორ დავაპროგრამოთ C"(7-ე გამ. ენა:ინგ.)

С პროგრამირების რამდენიმე წიგნი დამატებით: შეგიძლიათ აირჩიოთ თქვენი გემოვნების მიხედვით. არის რამდენიმე რუსული წიგნიც. "Embedded C programming and the microchip PIC/"გამოგადგებათ მომავალ სემესტრში, მიკროპროცესორების პროგრამირების კურსში./ამ წიგნიდანაც განვიხილავთ C კუსრში რამდენიმე გამალითს.

განსახილველი თემები:

 1. კომპიუტერული სისტემები: ძირითადი და დამატებითი მეხსიერება, შეტანა-გამოტანის მოწყობილობები.
 2. ოპერაციული სისტემა: ფაილური სისტემა, შეტანა-გამოტანის სერვისები, გრაფიკული ინტერფეისი, საბრძანებო სტრიქონი.
 3. პროგრამის შესრულების პროცესი: ედიტორი, კომპილატორი, წყარო პროგრამა, შესრულებადი პროგრამები.
 4. ინფორმაციის წარმოდგენა: უნიშნო ორობითი კოდი, Asci კოდი, კოდი მცოცავი მძიმით, რვაობითი და თექვსმეტობითი წარმოდგენა.
 5. პროგრამული ცვლადები და მათი გამოცხადების ბრძანება.
 6. Cტიპის მონაცემები:int, long, float, double, char; signed and unsigned
 7. Int ტიპის მონაცემების ორმაგი გამოყენება მთელი და ლოგიკური ტიპის მნიშვნელობებისათვის.
 8. მინიჭების ბრძანებები.
 9. არითმეტიკული ოპერაციები: : +, -, *, / და %
 10. არითმეტიკული გამოსახულებები:ასოციაციურობა, შერეული მონაცემთა ტიპები,  ავტომატური გადაყვანა, ქასტინგი.
 11. რელაციური ოპერაციები: : <, >, <=, >=, ==, and !=.
 12. ლოგიკური ოპერაციები:&&, ||,  and !
 13. სხვა ოპერატორები: : ++, --, conditional (_?_:_), combined assignment (+=, *=, etc.)
 14. გამოყოფლი სტრუქტურები: : if; if ... else; if ... else if ... else if ...; switch
 15. printf და scanf ფუნქციები, გადაყვანის სპეციფიკატორი, string მუდმივები, ფორმატირების გამოტანა (e.g., %12.4f); scanf-ით დაბრუნებული მნიშვნელობა.
 16. იტერაციების მართვის სტრუქტურები, (loops): while, for, do ... while; შეწყვეტის და გაგრძელების ბრძანება.
 17.  ძებნის ალგორითმები.
 18. ფაილში ჩაწერა/ფაილიდან წაკითხვა ტექსტური და ბინარული ფორმატები.  ამ ასევე დაიდება ყოველი ლექციის მოკლე შეჯამება/ფუნქციების აღწერა. ამოცანები/ და
  ლექცია პრაქტიკულებში განხილული პროგრამული კოდები.

1. პროექტის შექმნა ვიზუალსტუდიო2010 ში(ცოტა ძველი ვიდეოა მაგრამ ძირითადი ნაბიჯები გასაგები უნდა იყოს)

2. ახალი პროექტის და ფაილების დამატება სამუშაო გარემოში ნაწ.N1

2. ახალი პროექტის და ფაილების დამატება სამუშაო გარემოში ნაწ.N2

 

 

3. C პროექტის და ფაილების(.c , .h) დამატება სამუშაო გარემოში და C კომპილაციის ოპციის ჩართვა.
შერეული C/C++ პროექტი და C გამოყენება C++-ში. სუფთა C კოდი/პროექტი და კომპილაცია.
 პროექტები და კოდი იხ. აქ