წრფივი სისტემები: 1 საკონტროლო eid# 3

12 აპრილი 2018
14:00 - 18:00

აღწერა:

საკონტროლო . აუდ.N344

საკონტროლოს ამოცანები: კაიზერის წიგნიდან. ფურიე მწკრივების პოვნა: გვ 12-21;12-22;12-23;12-24;12-26; 12-27 ასევე დავალება/ამოცანები ქართული დოკუმენტიდან linear-1.pdf

კურსის მასალები და კლასის მატლაბ ფაილები იხილეთ აქ http://lshoshia.science.tsu.ge/linear